Przetargi/Archiwalne/2009/Sprzątanie

Sprzątanie

!!! UWAGA !!!
 
Zmiana terminu składania ofert
OGŁOSZENIE
 
            O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust.1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006 roku z późniejszymi zmianami).
Procedura uproszczona, zgodnie z art.11 ust.8 – ustawa Prawo zamówień publicznych
 
Zamawiający:
 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile
ul. Lotnicza 6, 64-920 Piła
tel. (0-67) 212 07 77
fax. ( 0-67) 212 07 76
 
Przedmiot zamówienia:
 
Sprzątanie pomieszczeń biurowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Pile,
ul. Lotnicza 4 i 6 
 
Termin i miejsce składania ofert:
 
Termin składania ofert – 12.08.2009 r. do godz. 11:30 w siedzibie zamawiającego pokój nr 2
 
Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:
 
  1. Cena – 100%
 
 
Dodatkowe informacje:
  • upoważniony do kontaktów z oferentami Krzysztof Piechocki      tel. (0-67) 212 07 87
  • termin związania ofertą – 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert
  • zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i wariantowych
  • specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego oraz w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 2
  • termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2012 r.
  • zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
  • zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
  • opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania ich oceny jest opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
 
Informację o przetargu zamieszczono na stronie BZP w dniu 27 lipca 2009 r.
Piła, dnia 27.07.2009 r.
Prosimy o pobranie aktualnej Specyfikacji (po wprowadzonej zmianie terminu składania ofert)
SIWZ i załączniki do pobrania:
Zapoznaj się
z Ofertą Szkoleniową
Ośrodka ...


                                                            Polityka Prywatności
Szanowni Państwo! W niniejszym serwisie internetowym wykorzystujemy pliki cookies, szczegółowe informacje zawarte są w polityce prywatności . Korzystając z witryny wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie zebranych informacji i umieszczanie plików cookies na waszym urządzeniu końcowym. Wyrażenie Państwa zgody odbywa się automatycznie na podstawie ustawień wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej.