Przetargi/Archiwalne/2010/Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile

Numer ogłoszenia: 335548 - 2010; data zamieszczenia: 18.10.2010

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego , ul. Lotnicza 6, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 067 2120777.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: word.pila.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa osoba prawna.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca obejmie ochroną ubezpieczeniową do ustalonego limitu, obok wymienionych w polisie wszelkie inwestycje w dniu przejścia na Zamawiającego ryzyka w tym związanego zgodnie z klauzulą automatycznego pokrycia do 30% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.50.00.00-5, 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie stosuje się

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiada uprawnienie do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania działalności, jeżeli przedstawi aktualne zezwolenie lub inny dokument właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówieni.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia wówczas, gdy oświadczy, że wykonał, w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzonej działalności gospodarczej ten jest krótszy - w tym okresie usługi, odpowiadające przedmiotowi zamówienia co do zakresu i wartości.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania potencjałem technicznym, gdy oświadczy, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania potencjałem technicznym, gdy oświadczy, że dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, gdy Wykonawca oświadczy, że: a) posiada pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi powyżej 100%, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 11, poz.66 ze zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz.U. Nr 211, poz. 2060 ze zm.) - na dzień 31.12 2009 roku. b) posiada kapitały własne w wysokości min. 40.000.000 PLN na dzień 31.12.2009r. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym celu powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie w odniesieniu do warunków określonych w: -pkt III 3.1 i III.3.5 a - warunki te musi spełnić każdy wykonawca, -pozostałe warunki wykonawcy mogą spełnić łącznie. -W odniesieniu do wymagań określonych w ustawie, każdy z przedsiębiorców wchodząc w skład konsorcjum musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1- 8 ustawy pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika ono z przepisów lub innych załączonych dokumentów (np. odpisu z rejestru sądowego).Pełnomocnictwo winno być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - klauzule fakultatywne - 10
 • 3 - zmiana formuły ubezpieczenia z ryzyk nazwanych na wszystkie ryzka (all risks) - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może, w szczególności na: 1.zmianie ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych, modernizację i ulepszenie środków trwałych, wdrażanie nowych inwestycji; 2.zmianie ilości posiadanych przez Zamawiającego mienia na podstawie umów cywilnoprawnych nakładających na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia; 3.zmianie wysokości sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej 4.likwidacji środków trwałych, czy też inwestycji, 5.zmianie zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju miejsca działalności, 6.rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ; 9.zmiany przewidziane w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu zamówienia określone w SIWZ; 10.zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.word.pila.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: WORD Piła ul. Lotnicza 6, 64 - 920 Piła Sekretariat - pokój nr 2..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2010 godzina 12:45, miejsce: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile ul. Lotnicza 6 64 - 920 Piła Sekretariat - pokój nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  
     
   
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
  
WORDwPile-PrzetargUbezpieczenie_SIWZ.pdf
  
     
Załączniki Edytowalne
     
WORDwPile-PrzetargUbezpieczenie_Zalacznik1.doc
WORDwPile-PrzetargUbezpieczenie_Zalacznik2.doc
WORDwPile-PrzetargUbezpieczenie_Zalacznik3.doc
 
Pytania i odpowiedzi do SIWZ
 
WORDwPile-Pytania_i_odpowiedzi_do_SIWZ.pdf
Zapoznaj się
z Ofertą Szkoleniową
Ośrodka ...


                                                            Polityka Prywatności
Szanowni Państwo! W niniejszym serwisie internetowym wykorzystujemy pliki cookies, szczegółowe informacje zawarte są w polityce prywatności . Korzystając z witryny wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie zebranych informacji i umieszczanie plików cookies na waszym urządzeniu końcowym. Wyrażenie Państwa zgody odbywa się automatycznie na podstawie ustawień wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej.