Przetargi/Archiwalne/Starsze niż 2009/Dostawa Paliw Płynnych

Dostawa Paliw Płynnych

OGŁOSZENIE
 
            O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust.1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006 roku z późniejszymi zmianami).
Procedura uproszczona zgodnie z art.11 ust.8 – ustawa Prawo zamówień publicznych
 
Zamawiający:
 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile
ul. Lotnicza 6, 64-920 Piła
tel. (0-67) 212 07 77
fax. ( 0-67) 212 07 76
www.word.pila.pl
 
Przedmiot zamówienia:
 
Zaopatrywanie w paliw płynne pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruch Drogowego w Pile na terenie miast Piły.
 
Określenie wg CPV:
 
23111200-0
23121100-2
23121200-3
 
Termin i miejsce składania ofert:
 
Termin składania ofert – 29.08.2008 r. godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego pokój nr 2
 
Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:
 
  1. Cena – 80 %
  2. Upust – 20 %
 
Dodatkowe informacje:
- upoważniony do kontaktów z oferentami Krzysztof Piechocki tel. (0-67) 212 07 87
- termin związania ofertą – 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert
- zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i wariantowych
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego oraz w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 2
- termin wykonania zamówienia – 3 lata od dnia 01.10.2008 r.
- zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
- zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
- opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania ich oceny jest opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
 
Informację o przetargu zamieszczono na stronie BZP w dniu 18 sierpnia 2008 r.
 
Piła, dnia 18.08.2008 r.
 
SIWZ do pobrania:
Zapoznaj się
z Ofertą Szkoleniową
Ośrodka ...


                                                            Polityka Prywatności
Szanowni Państwo! W niniejszym serwisie internetowym wykorzystujemy pliki cookies, szczegółowe informacje zawarte są w polityce prywatności . Korzystając z witryny wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie zebranych informacji i umieszczanie plików cookies na waszym urządzeniu końcowym. Wyrażenie Państwa zgody odbywa się automatycznie na podstawie ustawień wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej.