Przetargi/Archiwalne/2011/Dostawa Paliw

Dostawa Paliw

Piła: Dostawa paliw na potrzeby WORD Piła
Numer ogłoszenia: 260752 – 2011 data zamieszczenia: 26.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego , ul. Lotnicza 6, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 067 2120777.
·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.pila.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Wojewódzka Osoba prawna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw na potrzeby WORD Piła.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch rodzajów paliw - benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego ON na potrzeby samochodów należących do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile w ilości: a)Benzyna bezołowiowa PB 95 - 72 000 l. b)Olej napędowy ON - 22 000 l..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.10.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Zamawiający wymaga posiadanie koncesji o której mowa w art. 32 ust. 1 p. 4 ustawy z dnia kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 ze zmianami)
·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
·           III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·                  koncesję, zezwolenie lub licencję
·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
nie dotyczy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
·                  1 - Cena - 80
·                  2 - Upust - 15
·                  3 - Odległość stacji od Zamawiającego - 5
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.word.pila.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: WORD w Pile, ul. Lotnicza 6, Sekretariat - pokój nr 2.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2011 godzina 11:30, miejsce: WORD w Pile, ul. Lotnicza 6, 64 - 920 Piła Sekretariat - pokój nr 2.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

U W A G A
W związku z oczywistymi omyłkami pisarskimi, Zamawiający zmienia na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
   
Poprawiony tekst specyfikacji poniżej

 
WORDwPile-DostawaPaliw_SIWZ.pdf
 
Załączniki:
 
WORDwPile-DostawaPaliw_Zalacznik_1.pdf
 
WORDwPile-DostawaPaliw_Zalacznik_2.pdf
 
WORDwPile-DostawaPaliw_Zalacznik_3.doc
 
WORDwPile-DostawaPaliw_Zalacznik_4.pdf

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ:

 

WORDwPile-PytaniaOdpowiedziDoSwiz.pdf

 

 

 

Pierwotna wersja SIWZ:

SIWZ_WersjaPierwotna.pdf

 

 
Zapoznaj się
z Ofertą Szkoleniową
Ośrodka ...


                                                            Polityka Prywatności
Szanowni Państwo! W niniejszym serwisie internetowym wykorzystujemy pliki cookies, szczegółowe informacje zawarte są w polityce prywatności . Korzystając z witryny wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie zebranych informacji i umieszczanie plików cookies na waszym urządzeniu końcowym. Wyrażenie Państwa zgody odbywa się automatycznie na podstawie ustawień wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej.