Przetargi/Archiwalne/2016/Dostawa Samochodów Ciężarowych 2 - 2016
UWAGA ! ! ! ZMIANA SIWZ I TERMINU SKŁADANIA OFERT
 
Piła: Dostawa dwóch samochodów ciężarowych oraz dwóch przyczep do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy
kat. C oraz C+E w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Pile.
Numer ogłoszenia: 123597 - 2016; data zamieszczenia: 07.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego , ul. Lotnicza 6, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 067 2120777.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.word.pila.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa wojewódzka osoba prawna.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa dwóch samochodów ciężarowych oraz dwóch przyczep do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kat. C oraz C+E w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Pile.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch samochodów ciężarowych oraz dwóch przyczep do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kat. C oraz C+E w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Pile. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, aby oferowane samochody oraz przyczepy spełniały następujące warunki w zakresie konstrukcji i wyposażenia. Parametry i wyposażenie samochodu ciężarowego Samochód ciężarowy powinien mieć: 1.rok produkcji: 2016, 2.silnik o mocy: 210-270 KM 3.silnik o zużyciu energii - max. 8,00 MJ/km 4.silnik o dopuszczalnych emisjach spalin: a)CO2 - max. 600 g/km b)HC - max. 0,05 g/km c)NOx - max. 0,08 g/km d)PM - max. 0,005 g/km 5.ilość osi pojazdu: dwie osie, przy czym zawieszenie tylnej osi powinno być pneumatyczne z możliwością regulacji wysokości zawieszenia, 6.dopuszczalna masa całkowita co najmniej 12t, 7.długość: 8-8,5 m, 8.szerokość: 2,4-2,55 m, 9.osiągać prędkość co najmniej 80 km/h, 10.manualną (ręczną) skrzynię biegów - co najmniej 8 pełnych biegów do przodu (bez półbiegów), 11.skrzynię ładunkową zamkniętą o szerokości i wysokości co najmniej takiej samej jak kabina, 12.rzeczywistą masę całkowitą co najmniej 10 t - obciążenie pojazdu prefabrykatem na podłodze antypoślizgowej wraz z zabezpieczeniem prefabrykatu przed przemieszczeniem się wewnątrz skrzyni ładunkowej pojazdu, 13.przyrząd kontrolny - tachograf samochodowy, 14.ogranicznik prędkości, 15.układ hamulcowy posiadający urządzenie przeciwblokujące koła jezdne, 16.dodatkowy pedał hamulca roboczego, który umożliwia przejęcie sterowania układem hamulcowym - wyłącznie hamulec pneumatyczny nie ograniczający miejsca egzaminatora, umiejscowiony w podłodze, 17.elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne na składanym ramieniu, 18.dodatkowe podgrzewane lusterko lewe i prawe dla egzaminatora bez sterowania elektrycznego na składanym ramieniu, 19.koło kierownicy z lewej strony, z regulowaną wysokością i pochyleniem kierownicy, 20.apteczkę doraźnej pomocy, 21.ogumione koło zapasowe, 22.zamontowaną i podświetlaną w warunkach niedostatecznej widoczności tablice L z przodu i z tyłu pojazdu (zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym), nie ograniczającą dostępu do punktów kontrolnych w pojeździe, 23.dodatkowe kontrolki dla egzaminatora świateł: kierunkowskazów, hamowania stop, mijania oraz drogowych z opisem (piktogramy), 24.trzy miejsca siedzące w kabinie bez podłokietników, w tym: pneumatyczne regulowane siedzenie kierowcy, pneumatyczne regulowane siedzenie egzaminatora, 25.dwa trójkąty ostrzegawcze, 26.gaśnicę, 27.emisję spalin silnika - wg aktualnie obowiązującej najwyższej normy EURO, 28.ożebrowanie zabudowy dachu na środku wyższe o 10 cm, ze spadkiem na dwie strony, 29.wzmocnioną opończę z naciągami (rozmiar taki sam jak dla przyczepy), 30.opończę w kolorze granatowym, 31.kabinę krótkodystansową (dzienną) w kolorze granatowym, 32.gumowe wycieraczki podłogowe w kabinie, 33.uchwyt dla pasażera z prawej strony, 34.elektrycznie sterowane szyby, 35.centralny zamek, 36.pokrowce na siedzenia, 37.klimatyzację automatyczną, 38.informację wyświetlacza i menu na tablicy wskaźników obowiązkowo w języku polskim, 39.instalację elektryczną i pneumatyczną do podłączenia przyczepy dwuosiowej typu tandem w tym duo-zawór pneumatyczny wraz z uchwytami do przewodów, 40.zamontowane gniazda połączeniowe tj. pneumatyczne, elektryczne i ABS po lewej stronie w miejscu umożliwiającym dogodne złączanie i rozłączanie w taki sposób, aby przewody połączeniowe przy skręcaniu nie uległy zmiażdżeniu, 41.osłony boczne przeciwnajazdowe, 42.dodatkowe zasilanie do podłączenia rejestratora przebiegu egzaminu (12/24V), 43.dodatkowe gniazdo zapalniczki, 44.prędkościomierz wyskalowany w km/h, 45.obrotomierz z zakresem energooszczędnej jazdy - zielone pole pracy, 46.sprzęg górny automatyczny z obrotowym sworzniem sprzęgu, 47.jeden zbiornik paliwa, 48.zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem blokady mechanizmu różnicowego, 49.światła do jazdy dziennej (LED). 50.możliwość załączania/rozłączania systemu ESP. 51.pojazd nie może być wyposażony w urządzenie stwarzające pomoc we właściwym wykonaniu zadań egzaminacyjnych. Parametry i wyposażenie przyczepy Przyczepa powinien mieć: 1.rok produkcji: 2016, 2.długość: 7,5-8,0 m, 3.szerokość: 2,4-2,55 m, 4.konstrukcję dwuosiową typu tandem, 5.ożebrowanie zabudowy dachu na środku wyższe o 10 cm, ze spadkiem na dwie strony, 6.wzmocnioną opończę z naciągami (rozmiar taki sam jak dla samochodu ciężarowego), 7.opończę w kolorze granatowym, 8.zamontowane gniazda połączeniowe tj. pneumatyczne, elektryczne i ABS po lewej stronie w miejscu umożliwiającym dogodne złączanie i rozłączanie w taki sposób, aby przewody połączeniowe przy skręcaniu nie uległy zmiażdżeniu, 9.kliny pod koła, 10.podporę z regulacją wysokości zaczepu przyczepy na ogumionym kółku (pełnym), 11.ogumione koło zapasowe, 12.zamontowaną i podświetlaną w warunkach niedostatecznej widoczności tablicę L z tyłu pojazdu (zgodnie z rozporządzeniem). Parametry i wyposażenie zespołu pojazdów Zespół pojazdów powinien mieć: 1.rok produkcji: 2016 r., 2.dopuszczalną masę całkowitą co najmniej 20 t, 3.rzeczywistą masę całkowitą co najmniej 15 t - obciążenie pojazdu prefabrykatem na podłodze antypoślizgowej wraz z zabezpieczeniem prefabrykatu przed przemieszczeniem się wewnątrz skrzyni ładunkowej pojazdu, 4.wysokość nie większa niż 2,65 m (liczoną wraz z 10 cm spadkiem), 5.odpinane przewody elektryczne, ABS od przyczepy oraz samochodu ciężarowego, Autoryzowana stacja obsługi (ASO) w obrębie 30 km od siedziby Zamawiającego Szkolenie dla pracowników Działu Obsługi Technicznej WORD w Pile w zakresie eksploatacji i użytkowania pojazdów. Wykonawca dostarczy dla samochodu i przyczepy sporządzone w języku polskim następujące dokumenty: 1.homologację potwierdzoną stosownym świadectwem, dostarczonym wraz z samochodem i przyczepą, spełniającą wymagania przepisów prawa obowiązujących na terenie RP w zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego i kartę pojazdu; 2.zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym przystosowania nauki jazdy i egzaminowania kandydatów na kierowców wystawionym przez stację kontroli pojazdów; 3.świadectwo legalizacji i kalibracji tachografu; 4.książkę serwisową; 5.instrukcję obsługi; 6.instrukcje napraw; 7.książkę gwarancyjną; 8.inne dokumenty konieczne do zarejestrowania, obsługi i użytkowania samochodu oraz przyczepy. Warunki gwarancji: 1.wykonawca udzieli gwarancji na: a.minimum 24 miesiące na samochód i przyczepę bez limitu kilometrów; licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru przedmiotu umowy..


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.10.00.00-8, 34.13.00.00-7, 34.20.00.00-9, 34.22.00.00-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dla oferowanej marki pojazdu funkcjonuje autoryzowana stacja obsługi (ASO) w promieniu 30 km od Zamawiającego.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz autoryzowanej stacji obsługi (ASO) - zał. nr 6 do SIWZ -Wypełniony i podpisany formularz oferta z wypełnionymi wszystkimi rubrykami - zał. nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja - 10


IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści zawartej umowy w zakresie : 1.zmiany adresu siedziby, numeru telefonów, formy prawnej Wykonawcy lub Zamawiającego. 2.zaistnienia obiektywnych niezależnych od Stron przeszkód w realizacji umowy zawartej w wyniku udzielonego zamówienia, 3.zmiany osób wskazanych w umowie zarówno po stronie Wykonawcy, jak i Zamawiającego, 4.zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązujących w zakresie mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 5.zmiany, które będą korzystne dla Zamawiającego bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.word.pila.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile ul. Lotnicza 6 64-920 Piła..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2016 godzina 11:30, miejsce: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile ul. Lotnicza 6 64-920 Piła..


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki

 

wwp_dostawa_samochodow_ciezarowych_2_siwz

 

zal_1_samochody_ciezarowe_2016

 

zal_2_samochody_ciezarowe_2016

 

zal_3_samochody_ciezarowe_2016

 

zal_4_samochody_ciezarowe_2016

 

zal_5_samochody_ciezarowe_2016

 

zal_6_samochody_ciezarowe_2016

 

Pytania i odpowiedzi

 

wwp_dostawa_samochodow_ciezarowych_2_PYTANIA_I_ODPOWIEDZI_2016-07-13.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

wwp_dostawa_samochodow_ciezarowych_2_OGLOSZENIE_O_ZMIANIE_OGLOSZENIA_2016-07-13.pdf

 

Informacja o zmianie SIWZ

 

wwp_dostawa_samochodow_ciezarowych_2_INFORMACJA_O_ZMIANIE_SIWZ_2016-07-13.pdf

 

SIWZ po zmianie

 

wwp_dostawa_samochodow_ciezarowych_2_siwz_PO_ZMIANACH_2016-07-13.pdf

 

 

Zapoznaj się
z Ofertą Szkoleniową
Ośrodka ...


                                                            Polityka Prywatności
Szanowni Państwo! W niniejszym serwisie internetowym wykorzystujemy pliki cookies, szczegółowe informacje zawarte są w polityce prywatności . Korzystając z witryny wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie zebranych informacji i umieszczanie plików cookies na waszym urządzeniu końcowym. Wyrażenie Państwa zgody odbywa się automatycznie na podstawie ustawień wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej.