Przetargi/Archiwalne/2012/Rozbudowa WORD w Pile

Rozbudowa WORD w Pile

Piła: Rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile wraz z przebudową istniejącej części

 

Numer ogłoszenia: 125576 - 2012; data zamieszczenia: 19.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego , ul. Lotnicza 6, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 067 2120777.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.pila.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa wojewódzka osoba prawna.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile wraz z przebudową istniejącej części.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego - zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile wraz z przebudową istniejącej części obejmującego: a)budowę budynku biurowego dwukondygnacyjnego (II kondygnacja - poddasze użytkowe), niepodpiwniczonego, zakończonego attykami, z dachem stromym, dwuspadowym w konstrukcji żelbetowych przestrzennych ze stalową konstrukcją dachu. Cała druga kondygnacja stoi wsparta na słupach. Druga kondygnacja połączona jest z przyziemiem jedynie murowaną klatką schodową. Parametry techniczne: - powierzchnia zabudowy - 530,90 m² - powierzchnia użytkowa - 478,00 m² - kubatura - 4.079,20 m3 b)budowa wiaty o powierzchni zabudowy 31,70 m² c)Przebudowa istniejącej części biurowej należącej do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile, w zakresie wskazanym w projekcie wykonawczym. Dodatkowo wykonanie przebudowy w branży elektrycznej i sanitarnej, zgodnie z projektami, oraz ustaleniami z inspektorem nadzoru budowlanego oraz osobą sprawującą nadzór autorski nad wykonaną dokumentacją techniczną. Przed przygotowaniem oferty wskazana jest wizja lokalna w szczególności w części inwestycji dotyczącej przebudowy istniejącego obiektu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.12.00-2, 45.33.12.00-7, 45.33.12.00-8, 45.33.00.00-9, 45.23.13.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20 000 (dwadzieścia tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie budynku o wartości prac minimum 1500000 zł brutto

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieni

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi: a)w specjalności budowlanej, b)w specjalności sanitarnej, c)w specjalności elektrycznej.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wypełniony i podpisany formularz oferty zał nr 3 do siwz

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana terminu zakończenia robót w przypadku: 1)konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie prac, 2)konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego, wydanych stosownie do ich właściwości, itp., 3)działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, warunki pogodowe uniemożliwiające lub w znaczny sposób utrudniające prowadzenie robót budowlanych, działania osób trzecich, awarie urządzeń liniowych, itp.) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 4)wystąpienia nieprzewidzianych w SIWZ warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, w tym ujawnienie podczas robót istnienia nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, przyrodniczych i innych, 5)wstrzymania robót przez Zamawiającego lub przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 6)konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach związanych z realizacją inwestycji, 7)przedłużania się terminu lub odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 8)wystąpienia robót dodatkowych, 9)zakończenia realizacji przedmiotu umowy przed terminem określonym w umowie, 10)wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. Zmiana sposobu realizacji świadczeń w przypadku: 11)wystąpienia konieczności zmian nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia i koniecznych do wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego, 12)zmiany w rozwiązaniach projektowych na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 13)wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy Prawa budowlanego, 14)zmiana metody wykonania robót budowlanych lub zmiana materiałów, urządzeń na inne o takiej samej funkcji i parametrach nie gorszych niż projektowane, 15)uzasadnione zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, z jednoczesnym proporcjonalnym do zmienionego zakresu zmniejszeniem wynagrodzenia, 16)wystąpienia zmian korzystnych dla Zamawiającego, 17)zmiana osób na stanowisku kierownika budowy i inspektora nadzoru ( z zastrzeżeniem zachowania warunku posiadania wymaganych w przetargu uprawnień) 18)zmiany w dokumentacji projektowej, 19)wystąpienie konieczności wprowadzenia robót zamiennych, 20)w przypadku wprowadzenia robót zamiennych, zastosowania nowych materiałów, technologii -stawki kalkulacyjne będą takie same jak w ofercie, 21)w przypadku wystąpienia robót zaniechanych wysokość wynagrodzenia określonego w § 6 ulegnie zmniejszeniu o wartość robót zaniechanych. Pozostałe rodzaje zmian 22)zmiany danych podmiotowych dotyczących stron umowy , siedziby, osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy itp., 23)zmiany dotyczące podwykonawców, zakresu wykonywanych przez nich robót i ich wartości. 24)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, nie dotyczy zmiany stawki podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.word.pila.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: WORD PIŁA ul. Lotnicza 6 64-920 Piła.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2012 godzina 12:30, miejsce: WORD PIŁA - Sekretariat ul. Lotnicza 6 64-920 PIŁA.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 01

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 02

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 03

 

  

Załączniki:

 

WORDwPile-Budowa_SIWZ.pdf

WORDwPile-Budowa_Zalacznik_1.doc

WORDwPile-Budowa_Zalacznik_2.doc

WORDwPile-Budowa_Zalacznik_3.doc

WORDwPile-Budowa_Zalacznik_4.pdf

WORDwPile-Budowa_Zalacznik_5.doc

WORDwPile-Budowa_Zalacznik_6.doc

WORDwPile-Budowa_Zalacznik_7.pdf

WORDwPile-Budowa_Zalacznik_8.pdf

WORDwPile-Budowa_Zalacznik_9.doc

WORDwPile-Budowa_Zalacznik_10.pdf

WORDwPile-Budowa_Zalacznik_11.zip

WORDwPile-Budowa_Zalacznik_12.zip

WORDwPile-Budowa_Zalacznik_13.zip

WORDwPile-Budowa_Zalacznik_14.zip

WORDwPile-Budowa_Zalacznik_15.zip

 

WORDwPile-Budowa_Kosztorysy_w_wersji_ath.zip


 

Zapoznaj się
z Ofertą Szkoleniową
Ośrodka ...


                                                            Polityka Prywatności
Szanowni Państwo! W niniejszym serwisie internetowym wykorzystujemy pliki cookies, szczegółowe informacje zawarte są w polityce prywatności . Korzystając z witryny wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie zebranych informacji i umieszczanie plików cookies na waszym urządzeniu końcowym. Wyrażenie Państwa zgody odbywa się automatycznie na podstawie ustawień wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej.