Przetargi/Archiwalne/2011/Rejestratory

Rejestratory

INFORMACJA
Zmiana terminu składania ofert:  informacja do pobrania

  
Piła: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i wdrożenie do eksploatacji 19 systemów rejestrujących obraz i dźwięk z przebiegu egzaminu praktycznego na prawo jazdy kat. B w samochodach egzaminacyjnych należących do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile

Numer ogłoszenia: 314460 - 2011; data zamieszczenia: 30.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego , ul. Lotnicza 6, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 067 2120777.
·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.pila.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa wojewódzka osoba prawna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i wdrożenie do eksploatacji 19 systemów rejestrujących obraz i dźwięk z przebiegu egzaminu praktycznego na prawo jazdy kat. B w samochodach egzaminacyjnych należących do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 19 systemów rejestracji obrazu i dźwięku. W skład jednego zestawu wchodzi: 1.Rejestrator (1 szt.) 2.Dysk (2 szt.) 3.Kamera (4 szt.) 4.Mikrofon (2 szt.) 5.Monitor (1 szt.) Opis elementów systemu rejestracji: 1.Rejestrator Rejestrator musi: -stanowić konstrukcję fabryczną (producenta) do zastosowań mobilnych; -posiadać 4 wejścia video, min. 2 wejścia audio, min. 1 wyjście video, min 1 wyjście audio, min. 6 wejść czujników (np. dla sygnału kierunkowskazów, hamulca, świateł mijania, świateł drogowych); -umożliwiać rejestrację i zapis obrazu z czterech kamer (kanałów video) równolegle - zapisany materiał video powinien prezentować obraz z 4 kamer (kanałów video) jednocześnie na jednym ekranie; -zapisywać obraz zawierający opis składający się z daty, godziny przeprowadzonego egzaminu oraz numeru rejestracyjnego pojazdu egzaminacyjnego; -rejestrować dźwięk z dwóch mikrofonów w pojeździe równolegle z rejestracją obrazu; -uniemożliwiać ingerencję osób nieuprawnionych w zapis na nośniku danych; -być uruchamiany i zatrzymywany bez konieczności ingerencji egzaminatora w proces rejestracji; -zapewniać egzaminatorowi podgląd obrazu rejestrowanego na nośniku tak aby w trakcie egzaminu miał możliwość sprawdzenia, czy nie nastąpiła awaria urządzenia powodująca brak możliwości nagrywania przebiegu egzaminu; -rozpoczynać zapis obrazu i dźwięku automatycznie po uruchomieniu zapłonu oraz rejestrować obraz i dźwięk nieprzerwanie do momentu upływu zadanego czasu opóźnienia od chwili wyłączenia zapłonu; -rejestrować obraz nieprzerwanie w przypadku krótkotrwałego odłączenie zapłonu (zgaśnięcia silnika); -umożliwiać zapis nie mniej niż 240 godzin materiału audio-video z czterech kamer, na jednym nośniku danych; -umożliwiać zapis na dyskach 2,5 cala; -rejestrować kolorowy obraz w systemie PAL z czterech kamer w jakości DVD i rozdzielczości D-1 co najmniej 720x576, z prędkością 25 klatek na sekundę na każdy z czterech kanałów video; -rejestrować obraz w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem formatu MPEG4 H.264 High Profile; -rejestrować obraz w formacie zabezpieczonym przed ingerencją osób trzecich, możliwy do odtworzenia tylko z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania. -posiadać możliwość wyłączenia nieużywanych kanałów video; -być zasilany napięciem w zakresie 8 - 32 V; -być wyposażony w możliwość programowania trybu jego pracy (próg napięcia lub impuls, harmonogram, itp.); -posiadać opcję sterowania pilotem zdalnego sterowania; -zawierać w zestawie oprogramowanie umożliwiające odtworzenie, na komputerze klasy PC, zapisanych przez rejestrator, na nośniku danych materiałów audio-video; -być usytuowany, zamocowany w sposób stabilny, uniemożliwiający jego przemieszczenie wewnątrz pojazdu w czasie jazdy; -być zgodny z certyfikatem CE. 2.Dysk -dysk 2,5 cala, odporny na wstrząsy w liczbie: 2 sztuki na pojazd; -pojemność dysku musi być wystarczająca do zapisu nie mniej niż 240 godzin materiału audio-video z czterech kamer; -odczyt danych z dysku musi być możliwy po podłączeniu go do komputera poprzez złącze USB 2.0 - jeżeli dysk w rejestratorze umieszczony jest w tzw. kieszeni to do drugiego dysku przypadającego na pojazd musi być dostarczona druga kieszeń. Kieszenie powinny być wyposażone w złącze USB 2.0. 3.Kamera Kamera rejestrująca obraz z przodu pojazdu: -kolorowa, system obrazu PAL; -rozdzielczość min. 520 TVL; -czułość min. 0,18lux /F1.3; -współczynnik S/N min. 48dB; -zasilanie 12V DC; -temperatura pracy od min. -10 oC do min. +50 oC; -obiektyw asferyczny, ze zmienną ogniskową, dobraną do zastosowania w pojeździe - do pracy w warunkach nocnych i dziennych, auto-iris (automatyczna przysłona) min. 2,5mm F1,3 1/3 cala, kąt widzenia co najmniej 96 stopni, jasność obrazu dostosowywana automatycznie, lub równoważny obiektyw; -przetwornik obrazu CCD; -kompensacja światła wstecznego; -automatyczny balans bieli; -kamera i jej obiektyw powinna umożliwiać uzyskanie bardzo dobrej jakości obrazu w różnych warunkach pogodowych, oraz o różnych porach dnia, zarówno w ostrym słońcu jak i po zmierzchu, a także w świetle reflektorów pojazdu; -kamera powinna być jak najmniejsza, a jej usytuowanie w pojeździe nie może ograniczać pola widzenia kierującego i pasażera; -odporna na wstrząsy; -rejestracja obrazu z przedniej szyby. Kamery rejestrujące obraz z tylniej szyby oraz wnętrza pojazdu (deska rozdzielcza i pozycja kierującego): -kolorowa, system obrazu PAL; -rozdzielczość min. 420 TVL; -czułość min. 1lux /F1.2; -współczynnik S/N min. 48dB; -zasilanie 12V DC; -temperatura pracy od min. -10 oC do min. +50 oC; -obiektyw z automatyczną przysłoną; -przetwornik obrazu CCD; -zapewniające bardzo dobrą jakość obrazu, zarówno w dzień jak i w nocy; -budowa płytkowa, wymiary maksymalnie 40x40mm; -usytuowanie pierwszej kamery musi umożliwiać obserwację deski rozdzielczej; -usytuowanie drugiej kamery musi umożliwiać obserwację zachowania kierującego pojazdem - prawy przedni słupek pod dachem samochodu. Ta kamera powinna posiadać dodatkowe oświetlenie diodami IR w obudowie; -usytuowanie trzeciej kamery musi umożliwiać obserwację obrazu przez tylnią szybę. 4.Mikrofon -miniaturowy mikrofon z zestawem do instalacji (miniaturowy wspornik); -mocowanie mikrofonu ma zapewnić duże tłumienie zakłóceń mechanicznych, w miejscu zapewniającym bardzo dobrą jakość nagrywanego dźwięku; -charakterystyka kierunkowa o minimalnym przetwarzaniu sygnałów spoza osi mikrofonu; -zakres częstotliwości: 20 - 20,000Hz; -zasilanie - 12V DC; -osłonka przeciwwietrzna; -regulacja wzmocnienia; -musi gwarantować bardzo dobrą jakość rejestracji dźwięku, tak aby odtwarzane z nagrania wypowiedzi osób w pojeździe był w pełni zrozumiały. 5.Monitor -przekątna ekranu 3,5 cala; -wyświetlanie obrazu 4/3,16/9; -montowany w miejsce radioodtwarzacza samochodowego - 1 DIN; -wejścia audio - video; -zasilanie: 12V DC; -temperatura pracy od min. -10oC do min. +45oC..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.33.31.00-7, 32.34.24.50-1, 30.23.46.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie;
·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, gdy oświadczy, że wykonał w okresie ostatnich trzech lata, (jeśli okres prowadzonej działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie) usługi odpowiadającej przedmiotowi zamówienia co do zakresu i wartości
·           III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
nie dotyczy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.word.pila.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: WORD Piła, ul. Lotnicza 6, 64-920 Piła Sekretariat - pokój nr 2.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2011 godzina 11:30, miejsce: WORD Piła, ul. Lotnicza 6, 64-920 Piła Sekretariat - pokój nr 2.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
 
Zapoznaj się
z Ofertą Szkoleniową
Ośrodka ...


                                                            Polityka Prywatności
Szanowni Państwo! W niniejszym serwisie internetowym wykorzystujemy pliki cookies, szczegółowe informacje zawarte są w polityce prywatności . Korzystając z witryny wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie zebranych informacji i umieszczanie plików cookies na waszym urządzeniu końcowym. Wyrażenie Państwa zgody odbywa się automatycznie na podstawie ustawień wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej.